Menu

Vedtægter

Vedtægter for Fraugde gymnastik og Idrætsforening, Fodboldafdelingen.

§ 1. Navn og Hjemsted.

Stk. 1. Foreningens navn er Fraugde Gymnastik og Idrætsforening – Fodbold.

FGIF – Fodbold

Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Odense kommune.

 

§ 2. Formål

Stk. 1 Foreningens formål er at bidrage til en legemlig aktiv og sund dansk befolkning gennem fodbold og andre fysiske og kulturelle aktiviteter samt at skabe fællesskaber i lokalområdet.

Stk. 2. Foreningen er medlem af Hovedforeningen Fraugde Gymnastik og Idrætsforening, og er pligtig til at betale det af hovedforeningen årligt fastsatte afdelingskontingent.

Stk. 3. Foreningen er medlem af DIF og DGI (sammenslutning af idrætsorganisationer i
Danmark med afdelinger i Odense kommune) samt FBU (Fyns Boldspil Union)

Stk. 4. Foreningen tilsluttes andre organisationer, der er relevante for de aktiviteter der udbydes.

 

§ 3. Medlemskab

Stk. 1. Foreningen optager enhver, som aktivt eller passivt medlem, der har interesse for nævnte formål, og som vil indordne sig under den ønskede ånd og tone.

Stk. 2. Ind- og Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.

Stk. 3. Udmeldelse kan kun ske, hvis den pågældende har betalt kontingent for den periode, i hvilken udmeldelsen finder sted.

Stk. 4 For at forblive som medlem skal der, uanset status i foreningen, som minimum betales passivt kontingent.

Stk. 5 Medlemmer af FGIF – hovedforeningen, eller udvalg nedsat af denne, kan bevilges kontingentnedsættelse i foreningen, såfremt bestyrelsen træffer beslutning herom.

Stk. 6. Bestyrelsen kan udelukke medlem af foreningen, når særlige forhold giver anledning hertil.

Udelukkelsen gælder først efter, at den pågældende har haft lejlighed til at fremføre sit forsvar overfor bestyrelsen.

Medlemmet kan fordre udelukkelsen prøvet på den førstkommende generalforsamling. Indtil den tid er vedkommende at betragte som udelukket. Generalforsamlingen godkender eller forkaster udelukkelsen med simpelt stemmeflertal.

Stk. 7. Er et medlem i restance i 3 måneder, slettes vedkommende som medlem. Genoptagelse kan først ske, når restancen er indbetalt.

Stk. 8 Udelukkelse på grund af kontingentrestance skal for aktives vedkommende meddeles FBU.

Stk. 9 Bestyrelsen kan i særlige tilfælde, helt eller delvist fritage medlemmer for kontingent, når der foreligger skriftlig ansøgning herom.

Stk. 10 Medlemskontingent fastsættes på generalforsamlingen på indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 11 Medlemmerne har ikke nogen økonomiske forpligtelser udover kontingent.

Stk. 12 Kontingentkørsel finder sted 12 gange om året, og den 1. dag i hver måned.

 

§ 4. Foreningens ledelse

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 til 7 medlemmer. Disse vælges på generalforsamlingen.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde.

Stk. 3. Bestyrelsen fører protokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder

Stk. 4. Bestyrelsen er forpligtet til at indhente de lovpligtige børneattester i h. t. lov af 16.

juni 2005, samt i øvrigt overholde nuværende og kommende lovgivning.

Stk 5. Overfor offentlige myndigheder, pengeinstitutter m.m. tegnes foreningen af formand og kasserer.

 

§ 5. Generalforsamling.

Stk. 1 Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af februar måned.

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes ved bekendtgørelse i FGIF-nyt, dagspressen eller FGIF´s hjemmeside med mindst 21. dages varsel.

Stk. 3. Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4 Medlemmer kan ved henvendelse til bestyrelsen få dagsordenen og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat, samt årsregnskab for det foregående regnskabsår til
eftersyn senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5. Sager der ikke er opført på dagsorden, kan ikke besluttes på generalforsamlingen.

Stk. 6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal og har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle
foreningens anliggender.

Sagerne afgøres ved almindeligt stemmeflertal(ved stemmelighed bortfalder forslaget), dog undtaget de i § 7 og § 8 nævnte tilfælde.

Stk. 7. På generalforsamlingen har kun aktive medlemmer samt forældrerepræsentanter for aktive børn under 16 år stemmeret.

Stk. 8. Valgbare er alle medlemmer der er fyldt 18 år.

Stk. 9. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, således, at den ene halvdel af bestyrelsen er på valg i lige år, og den anden halvdel af bestyrelsen er på valg i ulige år.

Stk. 10 Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde

Stk. 11 Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt et medlem fordrer det.

Stk. 12 Afstemninger om udelukkelse skal ske skriftligt.

Stk. 13 Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne.

Stk. 14 Dagsordenen skal som minimum omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Fastsættelse af kontingenter

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt.

Stk. 15. Bestyrelsen kan sammenkalde til ekstraordinær generalforsamling, og skal sammenkalde til en sådan, når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt
kræver det, og samtidig opgiver forhandlingsemne.

Stk. 16. Den ekstraordinære generalforsamling indvarsles senest 14 dage efter at kravet er fremsat.

 

§ 6 Årsregnskab og revision.

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Kassereren skal hvert år senest 25. januar aflægge driftsregnskab og statusopgørelse for det foregående regnskabsår.

Stk. 3. Regnskabet forsynes med revisionspåtegning af de generalforsamlingsvalgte revisorer.

Stk. 4. Revisionen består af 2 personer, der sammen med 1 revisorsuppleant vælges på den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen.

Stk. 5. Revisorerne har til enhver tid adgang til foreningens regnskabsmateriale.

Stk. 6. Regnskabsmateriale, herunder kontoudskrifter, kassebeholdning, indtægts- og udgifts- bilag samt medlemskartotek skal til enhver tid kunne fremlægges for den samlede bestyrelse, når dette kræves.

 

§ 7 Vedtægtsændringer.

Stk. 1 Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 8. Opløsning.

Stk. 1 Foreningens opløsning kan kun finde sted ved at der på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger træffes enslydende vedtagelse herom af mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2 Eventuelle aktiver skal ved foreningens opløsning, tilfalde Fraugde Gymnastik og Idrætsforening – hovedforeningen eller anden folkeoplysende forening.

 

Godkendt på generalforsamling onsdag den 1. februar 2023.

Luk